Skolplikt

Vad innebär skolplikt?

Barn blir skolpliktiga hösten det år de fyller sju år och upphör vårterminen de gått nio år i skolan. Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar.

Vårdnadshavarens skyldighet:

Politikerna i Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavare är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.


Kommunens skyldighet:


Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Olika former av vite Det finns två olika former av penningböter

  • engångsvite 
  • löpande vite 
Beloppet bestäms med hänsyn till vad som är känt om familjens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Om eleven är frånvarande under längre period kan engångsvite bli aktuellt. Om eleven är frånvarande från och till kan ett löpande vite vara bättre för att få vårdnadshavaren att dagligen ta ansvar för sitt barns skolgång.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar